Vrijwilligerswetgeving


Beste leden

Misschien hebben jullie al gehoord van de vrijwilligerswetgeving die een en ander probeert te regelen i.v.m. vrijwilligerswerk. Omdat jullie mogelijks zelf vrijwilliger zijn in onze vereniging of het bij wet kunnen worden zonder dat jullie het misschien zelfs weten, vinden wij het nuttig om jullie van een aantal zaken op de hoogte te stellen.

Het verstrekken van deze informatie is een verplichting die de wetgever ons oplegt in het kader van deze wetgeving en waaraan wij met deze boodschap willen voldoen.

Het begrip vrijwilliger

Een vrijwilliger is een natuurlijk persoon die een activiteit uitvoert die beantwoordt aan de hieronder vermelde voorwaarden. Enkel individuele mensen kunnen vrijwilligerswerk doen, rechtspersonen (bedrijven, organisaties) niet.

Voorwaarden:

 • De activiteit moet worden uitgevoerd in België of ingericht vanuit België en geldt alleen indien de vrijwilliger daarenboven zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.
 • De activiteit is niet verplicht. Vrijwilligerswerk kan niet onder dwang worden uitgeoefend, zelfs niet onder zachte dwang. De persoon kiest onder welke voorwaarden en waar hij/zij zich engageert, zonder dat hieraan een rechtstreekse beloning of sanctie verbonden is.
 • De activiteit wordt niet verloond. Vrijwilligers zetten zich in en leveren een ‘inspanning’. Vrijwilligers leveren geen ‘arbeidsprestaties’ in de strikte zin van het woord. Daarom zijn prestatievergoedingen (of lonen) verboden. (Nochtans weerhoudt het onbezoldigde karakter van de activiteit de organisatie er niet van om de vrijwilliger zijn onkosten te vergoeden die deze gemaakt heeft ten voordele van de organisatie. Zie verder.)
 • De activiteit moet worden uitgevoerd ten voordele van een ander persoon met uitzondering van:
  - de vrijwilliger zelf
  - de familie, vrienden en kennissen.
  - de werkgever
 • De activiteit wordt ingericht door een organisatie.

Informatieplicht

De organisatie moet aan de vrijwilliger minimaal de volgende informatie bezorgen over:

 • Haar sociaal oogmerk en juridisch statuut (voor een feitelijke vereniging: identiteit van de verantwoordelijke(n));

  Juridisch statuut :
  VZW (vereniging zonder winstoogmerk)

  Doel:
  De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen en behartigen van de lichamelijke, culturele en geestelijke ontwikkeling in het algemeen en meer bepaald deze van haar leden. Ze zal ook de algemene coördinatie waarnemen tussen de diverse aangesloten verenigingen. Ze zal deze doelstellingen benaderen vanuit een christelijke katholieke visie en ze zal zich als vereniging onthouden van elke vorm van partijpolitiek.

 • Het bestaan van een verzekeringscontract opgelegd aan de gestructureerde organisatie door de wet (voor een niet-gestructureerde organisatie: stelsel van aansprakelijkheid en eventuele verzekering)
   
 • Het bestaan van eventuele andere verzekeringscontracten voor risico’s verbonden aan vrijwilligerswerk;

Contract: Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering lichamelijke ongevallen
 

– Turnkring

Polis nr 45.262.250 bij Ethias, verzekeringnemer "GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw"

– Joledi

Polis nr. 45.106.053 bij Ethias, verzekeringnemer Sporta

– Tecemo

Polis nr. 45.106.053 bij Ethias, verzekeringnemer Sporta, voor de leden
Polis nr. 45.109.657 bij Ethias, verzekeringnemer Sporta, voor de niet-leden en de sportpromotionele activiteiten
Polis nr. 45.178.998 bij Ethias, verzekeringnemer Sporta, voor de vrijwilligers
Polis nr. 45.038.719 bij Ethias, verzekeringnemer VTTL, voor de leden
Polis nr. 45.037.813 bij Ethias, verzekeringnemer VTTL, voor de niet-leden en de sportpromotionele activiteiten

 • De terugbetaling van eventuele onkostenvergoedingen.

  Uitgangspunt is dat het vrijwilligerswerk onbezoldigd is. Dat belet niet dat vrijwilligers een vergoeding kunnen ontvangen voor de kosten die ze ‘tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk’ maken.

  De forfaitaire kostenvergoeding mag niet meer bedragen dan een vastgesteld bedrag per dag en een maximum per jaar.
  Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, volledige informatie hierover vindt u op de website van Vrijwilligerswerk. De forfaitaire kostenvergoeding heeft de status van kostenvergoeding en niet van inkomen aangezien vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd is. Binnen deze grenzen betaalt de vrijwilliger dus geen belastingen of sociale bijdragen.
  Kostenvergoedingen boven deze grenzen moeten gestaafd kunnen worden met bewijsstukken (b.v. facturen, kastickets, …) vanaf de eerste eurocent. Bij gebrek hieraan worden deze ontvangsten namelijk beschouwd als een inkomen en wordt de vrijwilliger hierop belast. Dit noemt men werkelijke kostenvergoeding.

  De wet sluit uit dat eenzelfde vrijwilliger zowel een forfaitaire als een werkelijke vergoeding ontvangt.

  Als algemeen principe zal de KMS Deugd en Volharding vzw het stelsel van forfaitaire kostenvergoeding toepassen. In uitzonderlijke gevallen en wanneer de kosten deze forfait overstijgen, zullen de gestaafde werkelijke kosten worden terugbetaald.

  Indien je als vrijwilliger verbonden bent aan meerdere verenigingen dan ben jij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je de forfaitaire grens niet overschrijdt in het totaal van de ontvangen kostenvergoedingen. De forfaitaire kostenvergoeding is begrensd per vrijwilliger en niet cumuleerbaar over verschillende verenigingen!

 • Het respecteren van het beroepsgeheim.

  Gezien de geaardheid van de activiteiten van onze vereniging is dit van minder belang. Mocht er toch informatie ingewonnen worden van medische of andere aard gelinkt aan de privélevenssfeer, is het de vrijwilliger verboden deze informatie met andere niet bevoegde personen, binnen of buiten de vereniging, te delen.
   

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.